Comisii

Comisii metodice
Comisii
Comisii metodice

Comisii la nivel de şcoală

An şcolar 2013 - 2014

NR. CRT.

COMISIE

MEMBRII COMISIEI

1.

Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor/ personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

Oprea Bogdan - Preşedinte

Petre Doina, Gache Maria, Gorgoană Elena - reprezentant părinte

2.

Arhiva unităţii

Iacob Mirela - Secretar

3.

Comisia pentru prevenirea si combaterea violenţei în mediul şcolar

Borcea Elena – Preşedinte

Iacob Mirela – Secretar

Bulgariu Alina - CEAC

Oprea Virgil-Bogdan, Leucă Silvia, Gorgoană Elena - reprezentant părinte

Moiseii Lixandru – elev

Burduja Valentina - reprez. Administratia Locala

4.

Comisia privind numirea responsabilului cu verificarea corectitudinii

Bulgariu Alina

5.

Secretar Consiliul de Administraţie Iacob Mirela

6.

Secretar Consiliul Profesoral Iacob Mirela

7.

Comisia metodică a consilierilor educativi

Leucă Vasilica-Silvia - responsabil

Si diriginții claselor

 

8.

Comisia pentru Curriculum

Borcea Elena – PreşedinteLeucă Vasilica-Silvia, Oprea Virgil-Bogdan, Păun Sabina, Balica Iulia

9.

Comisia Diriginţilor

Leucă Vasilica-Silvia - cls. a IX-a A ZI

Hantescu Florina - cls. a IX-a A FR

Petre Doina - cls. a X-a A FR

Borcea Elena - cls. a XI-a A FR

Oprea Bogdan - cls. a XI-a B FR

Paun Sabina - cls. a XII-a A FR

Bulgariu Alina - cls. a XII-a B FR

Toader Steluta - cls. a XIII-a A FR

 

10.

Gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii şi documentelor şcolare

Borcea Elena, Iacob Mirela

11.

Promovarea imaginii şcolii

Borcea Elena, Iacob Mirela

12.

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Oprea Virgil-Bogdan, Iacob Mirela, Petre Doina

13.

Comisia de reexaminare în vederea încheierii situaţiei şcolare elevilor declaraţi amânaţi

Lb. Română şi Limba Latină - Leucă Vasilica-Silvia, Bulgariu Alina

Lb. Engleză - Toader Steluta, Bulgariu Alina

Lb. Franceză - Bulgariu Alina, Toader Steluta

Matematică - Oprea Bogdan, Petre Doina

Fizică, Chimie - Petre Doina, Sîrbu Anamaria

Biologie - Sîrbu Anamaria, Gache Maria

Istorie, Geografie - Badea Manole, Borcea Elena

Socio-umane - Solomon Ioan, Cioran Nicoleta

T.I.C, Educatie Muzicala, Educatie Plastica, Educatie Fizica - Balica Iulia, Pererva Robert, Oprea Bogdan, Hanţescu Florina

14.

Comisia de selectionare anuala a documentelor create

Borcea Elena - Director-presedinte

Iacob Mirela - Secretar-membru

Leucă Silvia - Cadru didactic-membru

15.

Sigiliul Unităţii

Borcea Elena

16.

Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, monitorizarea frecvenţei şi notarea ritmică a elevilor

Borcea Elena, Iacob Mirela, Păun Sabina, Gache Maria

17.

Comisia pentru activităţi educative şi extraşcolare

Petre Doina, Leucă Silvia, Moiseii Lixandru

18.

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

Bulgariu Alina, Petre Doina, Gache Maria, Balica Iulia, Gorgoană Elena – reprezentant părinte

Moiseii Lixandru – reprezentant elevi

Burduja Valentina – reprezentant Consiliu Local

19.

Comisii Metodice

Limbă şi comunicare - Leucă Silvia-Vasilica, Bulgariu Alina, Toader Steluța

Matematică, TIC şi ştiinţe ale naturii - Oprea Virgil-Bogdan, Petre Doina, Hanțescu Florina, Gache Maria, Sîrbu Anamaria

Om şi societate - Păun Sabina, Solomon Ioan, Borcea Elena, Badea Manole, Cioran Nicoleta

 

20.

Gestionarea condicii de prezenţă

Iacob Mirela

21.

Comisia de verificare a documentelor scolare, ce se depun la arhiva unitatii

Borcea Elena, Borcea Costel, Leucă Silvia-Vasilica, Oprea Bogdan-Virgil, Iacob Mirela

22.

Comisia de apărare împotriva incendiilor

Păun Sabina, Oprea Bogdan-Virgil

23.

Redactarea şi actualizarea permanentă a fişelor postului

Bulgariu Alina

24.

Efectuarea de operaţiuni de casă

Iacob Mirela - Secretar

25.

Gestionarea, întocmirea şi completarea registrului de intrări-ieşiri

Iacob Mirela - Secretar

26.

Comisia de perfecţionare metodico-ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice

Toader Steluța

Sefii comisiilor metodice

27.

Comisia pentru gestionarea şi actualizarea dosarelor personale ale angajaţilor unităţii de învăţământ

Iacob Mirela

28.

Comisia pentru evidenţa concediilor de odihnă, a învoirilor, concediilor medicale şi a concediilor fără plată

Hănțescu Florina

NR.

CRT.

COMISIE

MEMBRII COMISIEI

1.

Consiliul de administrație

Borcea Elena – director

Borcea Costel - adm.fin

Leucă Silvia - cadru did.

Bulgariu Alina – cadru did.

Toader Steluța - cadru did.

Oprea Virgil-Bogdan, Gorgoana Elena - reprez. părinte

Moiseii Lixandru – reprez. elev

Burduja Valentina - reprez.Adm. Loc.

2.

Comisia în vederea susținerii examenelor de corigențe/diferențe

Borcea Elena – director

Lb. Română şi Limba Latină – Leucă Vasilica-Silvia, Bulgariu Alina

Lb. Engleză - Toader Steluta, Bulgariu Alina

Lb. Franceză - Bulgariu Alina, Toader Steluta

Matematică - Oprea Bogdan, Petre Doina

Fizică, Chimie - Petre Doina, Sîrbu Anamaria

Biologie - Sîrbu Anamaria, Gache Maria

Istorie, Geografie - Badea Manole, Borcea Elena

Socio-umane - Solomon Ion, Cioran Nicoleta

T.I.C. - Oprea Bogdan, Hanţescu Florina

3.

Comisia de elaborare a schemelor orare

Badea Manole

Oprea Bogdan

Hanţescu Florina

4.

Comisia pentri întocmirea

Registrului Matricol

Petre Doina, Iacob MirelaSecretar

5.

Comisia pentru încadrarea cadrelor didactice

Leucă Vasilica-Silvia, Gache Maria, Bulgariu Alina, Iacob MirelaSecretar

6.

Comisia de completare , monitorizare a documentelor școlare

Borcea Elena – Director

Iacob MirelaSecretar

Profesorii diriginți

7.

Comisia pentru elaborare ROI

Borcea Elena – Director

Petre Doina, Hănțescu Florina, Bulgariu Alina

8.

Comisia privind revizuire PDI

Borcea Elena – Director

Leucă Vasilica-Silvia, Gorgoană Elena - reprez. părinte

Moiseii Lixandru – reprez. elev

Burduja Valentina - reprez. Adm. Loc.